Ilse Colijn
Dieptepsycholoog

Algemene Voorwaarden

Ilse Colijn Dieptepsycholoog is ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Nederland onder nummer 90842111, en werkt onder de naam Ilse Colijn Dieptepsycholoog, en wordt hierna aangeduid als: Ilse Colijn Dieptepsycholoog.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al de personen die ten behoeve van en/of in dienst van Ilse Colijn Dieptepsycholoog werkzaam zijn.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ilse Colijn Dieptepsycholoog, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Ilse Colijn Dieptepsycholoog schriftelijk is aanvaard. Het enkel opvragen en verkrijgen van uw persoonsgegevens geldt niet als aanvaarding. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen en/of meerdere personen erbij zijn betrokken (zoals een werkgever en een of meer werknemers), is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Ilse Colijn Dieptepsycholoog. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend. Als een opdracht wordt verstrekt door een werkgever ten behoeve van een of meer werknemers, dan wordt de opdracht ook geacht te zijn verstrekt door de werknemer(s).
Ilse Colijn Dieptepsycholoog streeft ernaar de verleende opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Ilse Colijn Dieptepsycholoog aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of de persoon die therapie ontvangt, voor schade ontstaan ten gevolge van of direct en/of indirect verband houdende met de dienstverlening.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Ilse Colijn Dieptepsycholoog afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en uitkeert. De analytisch therapeut die aan Ilse Colijn Dieptepsycholoog is verbonden, is lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten, voldoet aan de voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien, om welke reden dan ook, in geval van aansprakelijkheid geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak.
Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werk¬zaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Ilse Colijn Dieptepsycholoog niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze persoon.
De opdrachtgever vrijwaart Ilse Colijn Dieptepsycholoog tegen alle aanspraken van derden, zoals die van een medewerker in dienst van de opdrachtgever, de door Ilse Colijn Dieptepsycholoog in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ilse Colijn Dieptepsycholoog.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het dan geldende standaard uurtarief vermeerderd met eventuele verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De door Ilse Colijn Dieptepsycholoog gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Ilse Colijn Dieptepsycholoog is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, zullen de volledige kosten voor een sessie in rekening worden gebracht. Indien de analytisch therapeut door overmacht (ziekte, weersomstandigheden, familieomstandigheden) niet in staat is een gemaakte afspraak uit te voeren, wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. Ilse Colijn Dieptepsycholoog is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, zoals reiskosten, opnemen van vrije dagen en dergelijke.
Betaling van declaraties van Ilse Colijn Dieptepsycholoog dient - zonder beroep op opschorting of verrekening - te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Ilse Colijn Dieptepsycholoog door niet tijdige betaling wordt genoodzaakt om herinneringsbrieven te sturen, zal voor iedere herinneringsbrief een bedrag van € 25.00 (exclusief BTW) in rekening worden gebracht. Indien Ilse Colijn Dieptepsycholoog moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso, ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.
Ilse Colijn Dieptepsycholoog heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een analytisch therapeutische sessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten en/of te beëindigen.
Op de dienstverlening van Ilse Colijn Dieptepsycholoog is de Klachten- en geschillenregeling van de Ilse Colijn Dieptepsycholoog van toepassing. De Geschillencommissie neemt een klacht pas in behandeling nadat de klachtenregeling van Ilse Colijn Dieptepsycholoog is doorlopen. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de analytisch therapeut zal hij deze klacht eerst aan de analytisch therapeut melden. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet op bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Klachten- en geschillenregeling en/of de burgerlijke rechter. Indien een klacht ongegrond wordt verklaard, behoudt Ilse Colijn Dieptepsycholoog zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende kosten (zoals van rechtsbijstand, griffierechten en dergelijke) op de klager(s) te verhalen.
Op de rechtsverhouding tussen Ilse Colijn Dieptepsycholoog en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Ilse Colijn Dieptepsycholoog en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Ilse Colijn Dieptepsycholoog.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een opdrachtgever.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Ilse Colijn Dieptepsycholoog.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.